Sve duži periodi u toku godine bez padavina dovede do sve potrebe za rezervoarima u kojima će se skladištiti voda. Plastični rezervoari se najčešće koriste kao rezervoari za vodu, za navodnjavanje sistemom kap po kap, skupljanje kišnice i slično… Pored vode rezervoari se koriste i za: skladištenje alkohola i bezalkoholnih napitaka, za fermentaciju voća, septičke jame, za prečišćavanje otpadnih voda i skladištenje hemikalija (visoka otpornost).

Materijal:

Izrada rezervoara se vrši ekstruzijom tj spiralnim namotavanjem kada se plastična masa namotava na čelične bubnjeve različitih prečnika.. Materijal za izradu zavisi od medijuma koji se skladišti i ostalih uslova – temperature, da li se nalaze u zatvorenom ili na otvorenom, agresivnosti medijuma ukoliko je kiselina u pitanju… Najčešće se rade od polietilena visoke gustine PEHD ili od polipropilena PP. Ovi materijali su bezbedni za upotrebu, nemaju miris, ni ukus. Poseduju izuzetnu žilavost i mehaničku otpornost koji su neophodni kako bi rezervoari bili sigurni prilikom upotrebe.. Struktura materijala je takva da materijal vremenom ne korozira,niti se ljušti tako da je vreme eksploatacije rezervoara preko 30 godina.

Plastični rezervoari – standardi:

Posedujemo sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti rezervoara da mogu da se koriste za skladištenje pijaće vode, atest varioca i sertifikat sirovine. Vršimo statičke proračune za rezervoare koji se izvode prema standardu EN 12573:2000.

Vertikalni rezervoari su prvenstveno rezervoari nadzemnog tipa. Kada su malog kapaciteta(do 5000l) mogu da se koriste i za ukopavanje u zemlju ukoliko je to potrebno radi uštede u prostoru. Vertikalni rezervoari mogu biti: Otvorenog tipa – plastične kace i zatvorenog tipa – rezervoari. Na rezervoare se po zahtevu kupca ugrađuju priključci sa unutrašnjim navojem ili PVC cevi. Plastični rezervoari mogu posedovati nivokaz radi vizuelne kontrole, ukoliko se skladište kiseline koje isparavaju na rezervoare se ugrađuje barbutir posuda.

Horizontalni rezervoari su namenjeni za podzemnu ugradnju dok se u određenim situacijama se koriste za transport. Shodno tome dele se na: Horizontalne ukopavajuće cisterne i nadzemne cisterne sa legama.

Uslovi upotrebe:

Podloga na koju se postavljaju plastični rezervoari mora biti ravna bez izbočina i bez nagiba. Podloga za vertikalne rezervoare može biti beton,zemlja,sitan pesak,pločice.. Prilikom ukopavanja cisterni mora se voditi računa da podloga bude ravna i da sadrži sloj peska od 100mm kako bi se pravilno nivelisalo dno rupe. Neophodno je i oko cisterne sipati pesak kako bi se napravio tanpon sloj između rezervoara i zemlje. Maksimalni dozvoljeni nadsloj zemlje iznad vrha temera rezervoara je do 500mm. Kada je veći nadsloj ugrađuje se betonska rasteretna ploča ili se rade rezervoari sa profilisanim zidom.

Oprema

Plastični rezervoari poseduju revizioni otvor dok se priključci postavljaju po zahtevu kupca. Rezervoari mogu biti rađeni sa duplim zidom i u tom slučaju se ugrađuje detektor curenja ili termoizolovani zbog održavanja konstantne temperature unutar rezervoara. Pokazivač nivoa se radi sa providnim PVC staklom kada se skladišti voda i neagresivne materije. Kada se skladište kiseline koje su agresivne ugrađuje se mehanički nivokaz sa koturačom.