Fekalna kanalizacija je projektovana tako da odvede otpadnu vodu od sanitarnih urađaja. Fekalne vode se odvode u spoljnu fekalnu kanalizacionu mrežu. Plastične septičke jame predstavljaju rešenje za taloženje (sakupljanje) i delimično čišćenje otpadnih voda. Ugrađuju se u područjima gde nije izgrađen gradski kanalizacioni sistem i gde nije moguće se priključiti na kanalizaciju. Tehnologijom spiralnog namotavanja vršimo izradu plastičnih septičkih jama. Njihovim ukopavajem u zemlju se sprečava širenje neugodnih mirisa i zaraze.

Podela septičkih jama:

  1. Neprotočne septičke jame kada nema mogućnosti za odvod otpadne vode putem kanala za drenažu. Odnosno u slučaju kada ne postoji odgovarajući odvod delimično prečišćene vode u zemlju pomoću cevovoda a da nisu ugroženi izvodi pitke vode.
  2. Protočne ili prelivne septičke jame kada se delimično prečišćena voda iz septičkih jama putem odvodnih kanala odvodi u zemlju.

Izrada

Tehnologija izrade septičke jame je spiralnim namotavanjem plastične mase na alate različitih prečnika. Na ovaj način se dobija cev(cilindar) na koji se ugrađuju danca sa strana septičke jame a potom i priključci. Materijal za izradu je polietilen visoke gustine. Materijal plastičnih septičkih jama je otporan na sve vrste hemikalija koje se koriste u domaćinstvima. Septička jama može da prihvata vodu iz ostalih delova sistema – iz veš mašine, kade, iz kuhinje… Septičke jame imaju statičku otpornost na pritisak zemlje i na podzemne voda a glavna odlika im je laka manipulacija. Period upotrebe je preko 50 godina tako da predstavljaju sigurnu i jeftinu investicuju koja rešava bitan problem u mestima gde ne postoji rešena fekalna kanalizacija.

Ukopavanje septičke jame

Dužina i širina rupe mora biti minimalno po 250mm sa svake strane veća u odnosu na dimenzije septičke jame. Nakon kopanja rupe potrebno je izvršiti nivelaciju dna rupe sa peskom u visini od 100mm. Posle spuštanja septičke jame u rupu slobodan prostor se ispunjava peskom do 2/3 visine septičke jame. Ovde je potrebno povesti računa da ne ostane slobodnog prostora između septičke jame i peska. Ostali deo rupe se može ispuniti sa zemljom koja je dobijena prilikom kopanja rupe. Na ovaj način se osigurava cisterna od dodira sa zemljom i pravi se svojevrsni tanpon između septičke jame i zemlje. Ukoliko su u zoni ugradnje plastične septičke jame prisutne podzemne vode potrebno je izvršiti ankerisanje. Kada je nadsloj veći od 500mm ili kada je prisutno saobraćajno opterećenje neophodna je ugradnja betonske rasteretne ploče.

Ukopavanje plasticnog rezervoara

Oprema

Plastična septička jama obično sadrži ulaznu i izlaznu cev od PVC-a sa gumenom zaptivkom za ispust otpadnih voda. Prečnik cevi koja ulazi u septičku jamu je obično 110mm ili 160 mm. Cev koja ulazi u septičku jamu po pravilu bi trebalo da ima nagib prema septičkoj jami oko 1 posto. Radi dodatne sigurnosti prilikom izrade dovodnih cevi moguće je ugraditi račvastu cev u slučaju da dođe do zagušenja. Septičke jame u slučaju kada nisu prelivne moraju da poseduju odušak na vrhu. Odušak je moguće nastaviti sa PVC cevima i sprovesti kroz zemlju dalje od kuće ili objekta kako se ne bi osećao neprijatan miris.

Čišćenje i pražnjenje

Treba napomenuti da će pražnjenje septičke jame biti ređe ukoliko koristite neko sredstvo za čišćenje i održavanje septičkih jama. Povremeno korišćenje sredstva za održavanje septičkih jama skoro potpuno neutrališe širenje neprijatnih mirisa iz kanalizacije. Plastične septičke jame ne zahtevaju posebno održavanje a takođe vrše i uštedu prostora zbog ukopavanja u zemlju. Pražnjenje se vrši sa cisternama za koje se ostavlja priključak sa poklopcem na revizionom otvoru.