Septičke jame se koriste za tretman otpadnih voda u mestima gde nema izgrađenog fekalnog kanalizacionog sistema. Svrha dvokomornih i trokomornih septičkih jama jeste da separacijom uklone sve materije koje plutaju i spreče širenje neugodnih mirisa i zaraze. Tehnologijom spiralnog namotavanja vršimo izradu plastičnih septičkih jama koje se ukopavaju u zemlju. Protočne septičke jame se izrađuju tako da prva komora čini 2/3 od ukupne zapremine. Upravo se na ulazu u septičku jamu nalazi najveća sedimentacija, pa se na ovakav način u prvoj komori zadržava mulj. Protočne septičke jame sa tri komore se rade kada je veći dotok fekalija. Druga komora služi za dodatno zadržavanje mulja koji se ne zadrži u prvoj komori. Protok delimično prečišćene vode nije dozvoljen u izvore vode i u ostale površinske vode. Sistemom cevi i kanala se ispušta u ponorni sistem gde čiste vode ne smeju biti ugrožene.

plastična dvokomorna septička jama

Protočne septičke jame – podela:

1) Dvokomorne plastične septičke jame – sistem za prikupljanje i delimično prečišćavanje otpadnih voda iz vikendica, kuca….
2) Trokomorne plastične septičke jame – sistem za prikupljanje i delimično prečišćavanje sanitarnih i fekalnih otpadnih voda iz objekata gde je veća akumulacija ljudi odnosno iz zgrada, hotela, škola, vrtića….

Izrada

izrađuju se od PEHD-a, u potpunosti su bezbedne za upotrebu i nije potrebno nikakvo dodatno održavanje. Otporan je na sve vrste hemikalija koje se koriste u domaćinstvima tako da septička jama može da prihvata vodu i iz ostalih delova sistema – iz veš mašine, kade, iz kuhinje… Plastične protočne septičke jame odlikuje mala težina odnosno jednostavne su za montažu i spuštanje u jamu. Septičke jame imaju statičku otpornost na pritisak zemlje i podzemnih voda. Vek trajanja plastičnih septičkih jama je preko 50 godina tj predstavljaju sigurnu i jeftinu investicuju koja rešava bitan problem.

Veličina septičke jame

Ukoliko je poznato da je po Evropskim standardima potrošnja vode oko 150 l po članu domaćinstva, možemo zaključiti da je mesečna potreba negde oko 4,5m3. Prosečna veličina septičke jame za 4 člana je 4m3. Za svakog dodatnog člana je potrebno dodavati 1m3 po članu domaćinstva. Možemo da zaključimo da delimično biološki razgrađena otpadna voda izlazi iz septičke jame nakon 7 dana. Prilikom ugradnje mora se voditi računa da mesto bude pogodno za pristup vozila kako bi se moglo izvršiti pražnjenje septičke jame. Pražnjenje bi trebalo vršiti barem jednom godišnje ili više puta ukoliko ima potrebe.

Pravilno ukopavanje cisterne

Potebno je voditi računa da dužina i širina rupe mora biti veće oko 500mm u odnosu na samu septičke jame zbog lakšeg spuštanja u rupu kao i zbog nasipanja peska oko septičke jame.Pre spuštanja septičke jame, potrebno je izvršiti nivelaciju rupe sa peskom, visina peska na dnu rupe treba da bude 100mm. Kada se septičke jama smesti u rupu vrši se njeno zasipanje sa peskom i stvaranje tanpon sloja između zemlje i same septičke jame. Nakon posipanja peska ostatak rupe se puni sa zemljom iz iskopa. Na mestima gde postoje podzemne vode, nakon spuštanja septičke jame vrši se ankerisanje kako bi se zaštitila od sila uzgona koje mogu praznu cisternu da izbace na površinu.